اعضای مرکز

اعضای هیأت امنا مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی:

طبق آیین نامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ایجاد مراکز تحقیقاتی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت امنای مراکز تحقیقاتی مشتمل بر ریاست واحد، معاونت پژوهشی واحد و رئیس منطقه یا نماینده ایشان است.