معرفی رئیس مرکز


رییس مرکز تحقیقات:

نام و نام خانوادگی: لیلا ترکیان

دانشکده محل تدریس: دانشکده علوم پایه - فنی و مهندسی

گروه تدریس: گروه شیمی کاربردی

رزومه علمی